Elevhälsan

Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. Det finns tillgång till skolsköterska, skolkurator, psykolog, skolläkare, och specialpedagogisk kompetens.

Vänd dig till ansvarig pedagog eller rektor om du behöver stöttning i skolsituationen.

Skolan har skyldighet att ge särskilt stöd till elever som har svårigheter i grundskolan och gymnasieskolan . Stödet ska eleven i första hand få i den grupp eller klass det tillhör. 

Skolans personal utarbetar ett åtgärdsprogram i samråd med vårdnadshavare och eleven. Rektorn på skolan ansvarar för att undervisningen utformas så att eleven får det stöd hen behöver.

Vid behov kan elevhälsan söka samverkan via NORRBUS

Skolchef/ chef elevhälsoteam

Maria Hjelm

0926-741 10 Skicka e-post

Skolsköterska

Ida Pedersen

0926-741 15 Skicka e-post

Skolkurator

Viktoria Vikström

0926-740 83 Skicka e-post

Socialpedagog

Jonas Engström

073-262 86 69 Skicka e-post

Specialpedagoger

Maud Vennberg, åk 4-9 och språkintroduktion
Skicka e-post

Mona Karlsson, åk 4-9
Skicka e-post

Anna Johansson, åk 0-3 och förskolan
Skicka e-post

Om personuppgifter
Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav. Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter.

Mer information om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter