Flyktingmottagningen

Överkalix kommun tar årligen emot ett visst antal nyanlända.

Flyktingmottagningens verksamhet vill:

 • ge flyktingar förutsättningar för en bra integration i det nya landet
 • medverka till att flyktingar har en god fysisk och psykisk hälsa
 • stärka flyktingars självkänsla, integritet och grundtillit
 • skapa en positiv inställning till flyktingar bland kommunens invånare
 • skapa förutsättningar för flyktingar att så snart som möjligt bli självförsörjande
 • beakta integrationspolitikens allmänna princip om lika möjligheter och rättigheter för alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund

För att uppnå målen försöker flyktingmottagningen inrikta sitt praktiska arbete efter följande delmål:

 • ge flyktingar eget ansvar för att så snart som möjligt kunna klara sig själva genom att lära sig svenska, bli självförsörjande och ha eget boende
 • tillvarata flyktingarnas tidigare kunskaper och erfarenheter för att kunna skapa sysselsättningsmöjligheter
 • arbeta för att ge flyktingar en aktiv fritid och ett deltagande i kommunens kulturliv 

En flykting är en person "som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet."
1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning

De senaste åren har Sverige tagit emot 5 000 kvotflyktingar årligen.

Flyktingkvoten är avsedd för personer som befinner sig på flykt utanför sitt hemland och där det inte finns någon möjlighet för dem att återvända inom överskådlig tid.

Det är FN:s flyktingorgan (UNHCR) som presenterar sådana ärenden till Migrationsverket.

 • För att bli uttagen på kvoten måste personen vara registrerad som flykting hos UNHCR, som sedan gör prioriteringen vilka personer som ska presenteras - och för vilket land.
 • Respektive land gör därefter en bedömning och fattar beslut om personen ska få uppehållstillstånd.
 • De som får uppehållstillstånd i Sverige presenteras sedan för svenska kommuner.
 • När de har fått en kommunplacering reser de sedan direkt från landet de befinner sig i till den kommun där de ska bo. 

Läs mer om den svenska flyktingkvoten 

Överkalix kommun har tagit emot kvotflyktingar från Colombia, Demokratiska Republiken Kongo, Etiopien, Somalia, Tchad, Afghanistan, Sudan och Eritrea.

Sedan 1 december 2010 är det Arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret för flyktingmottagandet. De flesta nyanlända över 20 år deltar i olika etableringsinsatser via Arbetsförmedlingen för att de så fort som möjligt ska komma ut i arbetslivet.

Flyktingmottagningen ska ge förutsättningar för en bra integration i Sverige. Målet är att ge dem eget ansvar för att snarast klara sig själva genom att lära sig svenska, ha eget boende och bli självförsörjande.

Du kan ringa 020-100 200 anonymt och kostnadsfritt för att få stöd och råd. Det finns även möjlighet att chatta eller använda sig av appen Safe Place.

På Rädda Barnens hemsida har de samlat stöd och kunskap om barn för dig som är ung, förälder eller jobbar med barn. Våra råd är framtagna av Rädda Barnens barnexperter och barnpsykologer.

Nyanlända

De kvotflyktingar som kommunplaceras i Överkalix flyger direkt in från utlandet och de har redan ett permanent uppehållstillstånd.

De som bor i ett anläggningsboende bor någonstans i Sverige och har fått ett beslut om ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd. När de kommer till Överkalix ska de så snabbt som möjligt integreras i samhället.

Efter 4-8 år har alla nyanlända med permanent uppehållstillstånd möjlighet att söka medborgarskap i Sverige.

Kontakt

Anna-Lena Bjälmsjö

Enhetschef arbetsmarknad och integration

0926-74190

Anna Bjälmsjö

Flyktingassistent

0926-741 71 070-107 65 42

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix