Bostadsförsörjning

Riktlinjer för bostadsförsörjning ska enligt bostadsförsörjningslagen klargöra kommunens bostadspolitiska mål, medel och ambitioner. Riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod och är vägledande för kommunens översiktsplanering.

Riktlinjer för bostadsförsörjning för Överkalix kommun är under framtagande och väntas tas upp för antagande i kommunfullmäktige i juni 2023.

Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar föreskriver att alla Sveriges kommuner ska ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning i syfte att skapa goda förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och främja att åtgärder för bostadsförsörjningen genomförs. Riktlinjerna ska innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen redovisas i ett särskilt dokument som antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Riktlinjerna ska fungera vägledande i kommunens översiktsplanearbete.

För att riktlinjerna ska kunna genomföras ska de omsättas i ett åtgärdsprogram där särskilda utmaningar och strategier för att hantera dessa beskrivs.

Riktlinjerna ska enligt bostadsförsörjningslagen grundas på en analys av:

  • den demografiska utvecklingen
  • marknadsförutsättningarna
  • vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden