Visselblåsning

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet.

Visselblåsarfunktion

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet. Visselblåsarfunktionen finns för att motverka att allvarliga oegentligheter får fäste i Överkalix kommuns organisation. Visselblåsarfunktionen är viktig ur ett demokratiskt perspektiv och för att stärka förtroendet för Överkalix kommun.

Vår förhoppning är att medarbetare i Överkalix kommun upplever att de kan föra en öppen dialog om eventuella problem på arbetsplatsen och att personer vänder sig till kommunens tjänstepersoner om frågor uppstår.

Om någon vill uppmärksamma missförhållanden anonymt är det möjligt via visselblåsarfunktionen. Den är ett komplement och ska inte ses som en ersättning för ett öppet samtalsklimat.

Visselblåsarfunktionen är avsedd för att rapportera allvarliga överträdelser, som brott mot svensk eller EU-lagstiftning samt ärenden som kan anses av allmänintresse att de uppmärksammas.

För att göra en anmälan går du in på en extern webbplats (se länk nedan) och fyller i ett formulär med relevant information. Det är också möjligt att lämna en rapport per telefon, telefonnummer finns i länken nedan. En intern utredningsgrupp inom Överkalix kommun kommer att bedöma ärendet. I vissa fall anlitas en extern part.

OBS! Om du vill skydda din identitet, rekommenderar vi dig att:

1. Använda en dator utanför din arbetsgivares nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.

2. Klicka på/kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare.

https://lantero.report/overkalixkommun

3. Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden på denna sida och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi. 

Frågor & svar om visselblåsning

Syftet med Överkalix kommuns visselblåsarfunktion är att du anonymt ska kunna anmäla misstanke om oegentligheter och missförhållanden inom Överkalix kommun om du upplever att det inte är möjligt att hantera frågan öppet inom organisationen.

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, innebär bland annat att såväl privata som offentliga arbetsgivare som har 50 eller fler arbetstagare ska vara skyldiga att ha interna visselblåsarfunktioner.

Vidare finns bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som ger ett visst sekretesskydd för den som rapporterar och andra enskilda personer i ärendet. Det införs också tydligare krav på hur personuppgifter ska hanteras. 

I lagen finns även ett skydd i form av ansvarsfrihet. En rapporterande person som omfattas av skyddet i lagen får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt sin tystnadsplikt, under förutsättning att personen vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet. Därutöver finns ett skydd mot hindrande åtgärder och repressalier.

Visselblåsarfunktionen kan användas för att anmäla oegentligheter eller misstanke om missförhållanden som strider mot EU-rätt eller svensk rätt samt andra missförhållanden som det finns ett allmänintresse av kommer fram.

Det kan exempelvis handla om muta, bedrägeri, stöld eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning eller att dess närstående gynnas på något sätt. Lagbrott, allvarligare tjänstefel och avvikelser som rör exempelvis offentlig upphandling, personuppgifter eller miljöskydd kan också anmälas. 

Vid frågor om visselblåsarsystemet Lantero

Skicka e-post

Vid frågor om hanteringen inom Överkalix kommun

0926-740 00

Boka tid för ett fysiskt möte på Överkalix kommun

Skicka e-post

Ange ärenderubrik ”Visselblåsarärende”