Bidrag och stöd

Det finns olika former av bidrag eller stöd som föreningar kan söka från kommunen.

Ansökan

Ni måste skriva i er ansökan vilken förening som söker, vilket konto bidraget/ stödet ska sättas in på, och - i de flesta fall - vad bidraget ska användas till. Vissa kriterier kan behöva uppfyllas. 

Regler för föreningsstöd

Stöd i form av ekonomiskt bidrag, tillgång till lokal eller annat form av stöd kan ges till allmännyttiga föreningar, organisationer och stiftelser.

Kriterier

För att erhålla stöd ska nedanstående förutsättningar vara uppfyllda:

 • Föreningen ska bedriva sin verksamhet i och ha huvuddelen av sina medlemmar i Överkalix kommun
 • Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd
 • Föreningen ska ha valt styrelse och antagit stadgar godkända av riksorganisation eller Överkalix kommun
 • Föreningen ska vara öppen för alla som önskar stödja föreningens ändamål och syfte
 • Föreningen ska ge flickor och pojkar, samt kvinnor och män, möjlighet att bedriva verksamhet på lika villkor
 • Föreningen ska främja barn och ungdomars medverkan
 • Förening kan inte erhålla stöd om den tillhör någon av följande kategorier:ekonomisk förening, politisk förening, elevföreningar, föreningar knutna till svenska försvaret, intresseföreningar (till exempel fackliga organisationer och företagarföreningar).

Föreningsstödet söker ni senast .............

Ansökan skickas med e-post, tydligt märkt "Föreningsstöd", till: kommun@overkalix.se
eller till:

Föreningsstöd
Överkalix kommun
956 81 Överkalix

Budgetutrymme för bidrag som fördelas till studieförbund bestäms av Kommunstyrelsen.
Bidrag utbetalas till studieförbund som har sin verksamhet i Överkalix kommun. Bidraget betalas ut i maj månad och grundar sig på respektive studieförbunds verksamhet under föregående år.

Grundbidrag 70% - Baseras på antalet deltagartimmar, bidrag
Volymbidrag 15% - Baseras på antalet bidragstimmar, volym
Målgrupp 15% - Baseras på antalet deltagartimmar, målgrupper

Meddelande till respektive bidragsberättigat studieförbund går ut under april månad. Studieförbunden ska, efter att ha mottagit meddelande, kontakta Överkalix kommun för att lämna information om uppgifter för utbetalning.

Ansökan skickas med e-post, tydligt märkt "Bidrag studieförbund", till: kommun@overkalix.se
eller till:

Bidrag studieförbund
Överkalix kommun
956 81 Överkalix

Utbetalas enligt tidigare beslut och efter årlig anhållan till Överkalix skoterklubb.

Bidraget är avsett för underhåll av skoterleder, och för investeringar i och underhåll av, nödvändig utrustning.

Samlingslokaler

Kommunstyrelsen i Överkalix kommun har, i Au 2021-03-01, beslutat att avsätta medel avsedda för bidrag till samlingslokaler.

Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av byaföreningar, intresseföreningar eller motsvarande, som ansvarar för drift och underhåll av samlingslokalen.

Regler

 • Den som söker ska äga sin lokal eller ha ett långsiktigt hyresavtal/ avtal om nyttjanderätt.
 • Lokalen ska vara öppen, tillgänglig och upplåtas opartiskt till föreningar, organisationer och boende i Överkalix kommun.
 • Det ska finnas ett behov av lokalen som inte kan tillgodoses i närliggande lokaler.

Bidraget är på 5.000 kronor.

Hur ansöker jag?

Ansökan om bidrag skickas in till Överkalix kommun senast 2023-03-31.

Ansökan ska innehålla:

 • ansvarig för ansökan (förening)
 • kontaktuppgifter
 • uppgift om hur bidraget ska betalas ut

Bidrag till samlingslokaler utbetalas under april månad.

Vart ska jag skicka ansökan?

Ansök via e-post, tydligt märkt "Samlingslokal", till: kommun@overkalix.se
eller till:

Samlingslokal
Överkalix kommun
956 81 Överkalix

Planerar er förening en aktivitet, en upprustning av föreningslokalen eller den lokala miljön, ett inköp eller något annat som är bra för era medlemmar, byn eller allmänheten? Sök då Föreningspengen!

Föreningspengen innebär att Överkalix kommun under 2023 kommer att betala ut bidrag till maximalt 20 föreningar med 5.000 kr vardera.

Föreningspengen söker ni senast den 30 april. Föreningspengen betalas ut i maj månad.

Ansökan ska innehålla:

 • vilken förening som söker
 • varför ni ansöker om bidraget
 • till vilket konto ni vill ha bidraget utbetalt

Ansökan gör ni per e-post, tydligt märkt "Föreningspengen", till: kommun@overkalix.se
eller till:
Föreningspengen
Överkalix kommun
956 81 Överkalix

Kontakt

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix

Dokument