Upphandling & inköp

Offentlig upphandling är den process som offentliga organisationer använder för att göra inköp. Alla kommunens inköp måste vara upphandlade enligt de lagar som gäller för offentlig upphandling.

Organisatoriskt ligger Överkalix kommuns upphandling under Tekniska kontoret men praktiskt ansvarar upphandlaren för samtliga upphandlingar i kommunen.

Använd upphandlingsverktyget i länklistan till höger för att lämna anbud/offert.

Just nu finns inga pågånde upphandlingar

Just nu finns inga kommande upphandlingar

Mer information

I upphandlingsprocessen arbetar man med utgångspunkt att gällande lagstiftning ska följas, främst Lag om offentlig upphandling (LOU), men även andra närliggande lagar. Kommunen ska verka för en god offentlig affär utifrån kostnads-, hållbarhets- och effektivitetsaspekter.

Hur en upphandling går till skiljer sig åt beroende på bland annat värdet av upphandlingen och vad som köps in. I allmänhet kan upphandlingsprocessen dock delas in i fyra steg:

 • förberedelse
 • genomförande
 • leverans
 • uppföljning

I vissa fall, med begränsat avtalsvärde, är kommunen fri att göra direktupphandlingar. Målsättningen är att alltid att om möjligt konkurrensutsätta varje upphandling även om upphandlingen sker lokalt.

 1. Principen om icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer främst på grund av nationalitet.
  Även om Överkalix kommun inte förväntar sig några utländska anbud får kommunförvaltningen inte införa krav som enbart svenska företag känner till eller kan utföra.
  Kommunen får inte heller ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge.
 2. Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika förutsättningar.
  Alla måste exempelvis få samma information vid samma tillfälle.
 3. Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EES-länder.
 4. Proportionalitetsprincipen innebär att kraven på leverantören och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas.
  De krav som ställs ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.
  Om det finns flera alternativ bör det alternativ väljas som är minst ingripande eller belastande för leverantörerna.
 5. Principen om transparens innebär att kommunen är skyldig att skapa öppenhet genom att lämna information om upphandlingen, och hur den kommer att genomföras.
  För att anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar för anbudsgivning måste förfrågningsunderlaget vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas.
  Därmed blir det förutsebart för leverantörerna vad som är av störst vikt vid valet av leverantör.

Kontakt

Per Nilsson Tuorda

Upphandlare/ inköpssamordnare

0926 - 740 29